VIGTIG MEDDELELSE
Denne hjemmeside er ikke et tilbud eller en opfordring til tegning eller køb af tegningsretter eller aktier i Selskabet. Enhver beslutning om at købe eller erhverve værdipapirer i forbindelse med Udbuddet skal udelukkende træffes på grundlag af de oplysninger, der er indeholdt i det fuldstændige udbudsmateriale.

Hjemmesiden og materialet på den indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Selskabet aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Selskabet finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Selskabets faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risici eller usikkerheder udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Selskabet faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

De i materialet nævnte værdipapirer må ikke sælges i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, anmodning om tilbud eller salg ville være ulovlig uden forudgående registrering, dispensation fra registreringskravet eller forbehold i henhold til kapitalmarkedslovgivningen i denne jurisdiktion. Investorer må hverken acceptere tilbud om at købe eller erhverve de værdipapirer, der er nævnt i dette dokument, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger, der er indeholdt i det af Selskabet offentliggjorte udbudsmateriale.The information contained in this section of the website is restricted and is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part in, into or from the United States of America (including its territories and possessions), any state of the United States and the District of Columbia (the “United States”), Canada, Japan, Australia or any jurisdiction where to do so might constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction.

Tilbage til toppen

Conferize udbyder nye aktier til én krone stykket

Visionen er intakt

Conferize gik på First North i København for to år siden med visionen om at sætte sit præg på en gigantisk industri, der ikke har ændret arbejdsprocesser i årtier. Den vision er stadig intakt: Vi ønsker at bidrage til at udvikle events, der skaber mere værdi.

Kontakt

Conferize Investor Relations

CFO, Søren Dalsgaard Hansen
+45 31 21 17 26
udbud@conferize.com


Materialer og links

Tegningsperioden er udløbet

Ny kapital rejses

Conferize er stadig afhængig af at få tilført kapital. Vi har store ambitioner om at sætte vores præg på en gigantisk eventindustri, og det kræver, at vi kan tage et langt, sejt skridt hen mod denne vision. Vi går derfor i markedet nu for at hente op til 31 mio. kr. Denne kapital kan potentielt føre os hele vejen frem til det punkt, hvor vi tjener flere penge end vi bruger. Vi forventer, at vi får etableret et positivt cash flow i løbet af 2021.

Vi er klar over, at et så ambitiøst kapitalmål ikke kommer gratis. Derfor har vi sat tegningskursen på de nye aktier til 1,00 krone pr aktie. Det skal være attraktivt at være med i den nye emission. Vi ved godt, at det går udover værdien af ens nuværende aktier her-og-nu - og at vi reelt beder vores tusindvis af aktionærer – store som små – om at ”bide i græsset”. Men den nye bestyrelse og ledelse garanterer at ville arbejde hårdt på at genrejse tilliden til Conferize og etablere langsigtet værdiskabelse i selskabet.

Vi har sat tegningskursen lavt

Alle nuværende aktionærer har fortegningsret

Conferize ser stadig sig selv som en ”folkeaktie”. Vi er stolte af at have små 2.000 aktionærer om bord i dag. Det håber vi kan fortsætte. Derfor er der fortegningsret i den kommende emission for nuværende aktionærer. For hver aktie du ejer, har du ret til at tegne to nye til kursen. Det vil sige at nuværende aktionærer er garanteret adgang til at tegne nye aktier.

Nye investorer kan deltage

Nuværende aktionærer kan angive ønske om at tegne flere aktier end de har fortegningsret til - og helt nye investorer kan også afgive ønsker om køb af nye aktier til 1 kr. Der er dog begrænsninger på antallet af nye aktier, hvorfor der ved overtegning vil ske en fordeling efter ”først til mølle” princippet.

Emissionen er fuldt garanteret

En række af de store aktionærer har valgt at holde hånden under selskabet. De har derfor garanteret det fulde beløb, så emissionen gennemføres uanset tilslutningen til den - og at selskabet som minimum tilføres et bruttoprovenu på 25,6 mio. kr. Garantien træder kun i kraft, hvis der ikke er nok tegningsordrer fra eksisterende aktionærer og nye investorer.

Skærpet strategi skal skabe langsigtet værdi

Vi håber, at du som aktionær fortsat vil bakke op om Conferize. Den sidste halvanden måned har den nye ledelse brugt på at endevende hver en sten i selskabet. Resultatet af det arbejde styrker os i troen på, at Conferize har en berettigelse i et gigantisk eventmarked og at vi indenfor en kort årrække kan tjene vores egne penge, så vi forhåbentlig kan begynde at give noget reel værdi tilbage til vores aktionærer. 

Vi har formuleret vores skærpede strategi i en brochure, som du kan læse her.